top of page

Algemene voorwaarden lidmaatschap Holland Dairy Producers

Duur
Artikel 1
1
. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).


Lidmaatschap
Artikel 2
1
. De vereniging kent leden. De leden kunnen alleen natuurlijke- of rechtspersonen zijn die melkleverancier zijn van in het bijzonder genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil B.V., met dien verstande dat er één lid per tanknummer wordt toegelaten.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk, als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

4. Het bestuur kan besluiten om melkproducenten toe te laten als die een meerwaarde hebben voor de vereniging.

5. Leden gaan akkoord met het ontvangen van schriftelijke nieuws- en informatieberichten vanuit de vereniging.

Artikel 3
1
. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door ontbinding van het lid;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging; e. door ontzetting.


2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.


3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: - wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan; - wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.


4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met het doel, de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.


Donateurs
Artikel 4
1.
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.


Contributies
Artikel 5
Het bestuur stelt de contributie voor de leden vast, waarbij een aanpassing van maximaal twintig procent (20%) ten opzichte van de contributie van het jaar daarvoor is toegestaan.

Algemene vergaderingen
Artikel 6
De algemene vergaderingen worden gehouden in een in Nederland gelegen plaats, die bij en voor elke bijeenroeping van de algemene vergadering wordt bekend gemaakt. 


Artikel 7
1
. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene vergadering, met dien verstande dat er slechts één stem per tanknummer kan worden uitgebracht indien een melkleverancier de onderneming drijft met meerdere personen, zoals ingeval van een maatschap of vennootschap onder firma. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt in overleg met de overige bestuursleden de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

bottom of page